kawruh jawa


blog mênikå tuwuh saking kêrsaning para sêdhèrèk saking facebook boso jowo kagêm nguri-uri budåyå jåwå, supados mboten ical katrajang jaman.

Kamis, 04 Mei 2017

Udan ing pucuking ketiga

Tetes – tetes kuwi
Gawe adheming ati
Kang kagarang panasing surya
Ing pucuking ketiga

Adoh katawang ing cakrawala
Ana pangarep dawa
Tekaning kabagyan
Kang kagawa

Binareng tekaning ketiga

Selasa, 16 Juni 2015

Tahun Jawa

Wong Jawa kuwi nduweni siklus 8 tahunan kang diarani windu. Sa-windu ana 8 tahun. Saben tahun nduweni aran utawa jenenge dhewe-dhewe ya iku Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu lan Jimakir. Lan saben tahun kuwi netepi wilangan dina kang ajeg.  Sak liyane kuwi saben – saben tahun netepi dinane dhewe-dhewe.  Mula kuwi wong awam asring nyebut “mapag tanggal” yen lagi tanggal 1 Suro. Saben – saben tahun nduweni dina lan pasaran kang ajeg ana ing tanggal 1 Suro-ne. Tuladha : saben  tanggal 1 Suro ana ing  tahun Alip, mesthi tiba ana ing dina Rebo Wage. Mula kuwi tahun Alip sok sinebut uga tahun Rebo Wage. Ngisor iki urutane tahun lan dina-pasaran ing tanggal 1 Suro-ne.


Arane Tahun
Dina kang netepi tanggal
Alip
Rebo Wage
Ehe
Minggu Pon
Jimawal
Jumuwah Pon
Je
Selasa Pahing
Dal
Sabtu Legi
Be
Kamis Legi
Wawu
Senin Kliwon
Jimakir
Jumuwah Wage

 Marga tahun Alip kuwi sinebut uga tahun Rebo Wage, mula petung tahun Jawa sok diarani petung tahun Aboge kang minangka tembung garba saka Alip Rebo Wage, kang minangka uga tahun pisanan ana ing petungan sa-windu.
Iki mau kawruh sapala, yen ana kurang lan klerune mangga dak aturi paring panyaruwe.

Jumat, 06 September 2013

PARAMASASTRA

PANAMBANG

Panambang utawa akhiran yaiku imbuhan sing dumunung ing buri tembung. Panulise kudu sumambung rapet karo tembung kang ana ing sisih kiwane (serangkai) lan ora kena kapisah. Panambang ing basa Jawa kayata –i, -a, -e, -en, -an, -na, -ana, -ane, lan –ake.

1. Panambang –i
Panambang –i kang sumambung ing tembung lingga kang pungkasane vokal bakal malih dadi –ni.
Tuladha:
Lara                 +          -i          =          larai                  -- larani
Tamba              +          -i          =          tambai              -- tambani
Pati                  +          -i          =          patii                  -- pateni
Bali                  +          -i          =          balii                  -- baleni
Tuku                +          -i          =          tukui                 -- tukoni

Ananging yen sing kagandheng kuwi tembung lingga kang wasanane awujud konsonan, panambang –i ajeg utawa ora ana owah-owahan apa-apa.
Tuladha:
Antem              +          -i          =          antemi
Gebug              +          -i          =          gebugi
Jotos                +          -i          =          jotosi
Jiwit                 +          -i          =          jiwiti
Tutup               +          -i          =          tutupi

2. Panambang –a
Panambang –a bisa sumambung ing tembung kang wasanane vokal utawa konsonan. Tembung kang diwuwuhi panambang –a, ing panulisan ora ana owah-owahan.
Tuladha:
Gelem              +          -a        =          gelema
Takon              +          -a        =          takona
Arep                +          -a        =          arepa 
Pikul                 +          -a         =          pikula

Ananging Manawa panambang –a sumambung ing tembung kang wekasane awujud vocal , panambang –a malih dadi ya utawa wa. Sanadyan mangkono, swara y lan w kang muncul ing tembung mau ora perlu katulis.
Tuladha:
Tangi                +          -a        =          tangia
Bali                  +          -a        =          balia
Biru                  +          -a        =          birua
Ngaso              +          -a         =          ngasoa
Rene                +          -a         =          renea

3. Panambang –e (ipun)
Tembung lingga kang pungkasane awujud vokal lan dipanambangi –e, panambang –e bakal malih dadi –ne.
Tuladha:

Dara                 +          -e         =          darae                -- darane
Pari                  +          -e         =          parie                 -- parine
Tahu                 +          -e         =          tahue                -- tahune
Sate                 +          -e         =          satee                -- sateen
Kebo               +          -e         =          keboe               -- kebone

Ananging tembung lingga kang wekasane awujud konsonan lan dipanambangi –e, panulise ajeg ora ngalami owah-owahan apa-apa.
Tuladha:
Ajur                 +          -e         =          ajure
Pacul                +          -e         =          pacule
Wajik               +          -e         =          wajike
Ilang                 +          -e         =          ilange
Siwur               +          -e         =          siwure


4. Panambang –en
Panambang –en bisa sumambung ing tembung lingga kang wekasane vokal utawa konsonan., nanging arang gunakake ing tembung lingga kang wekasane vokal
Tuladha:
Suduk              +          -en       =          suduken                
Tutup               +          -en       =          tutupen
Cuwil               +          -en       =          cuwilen                
 Jawil                +          -en       =          jawilen

Gawa               +          -en       =          gawaen (nen)
Tuku                +          -en       =          tukuen (nen)

5.Panambang –an
Tembung lingga kang wekasane awujud konsonan lan dipanambangi –an, panulise ajeg ora ngalami owah-owahan apa-apa.
Tuladha:
Joged               +          -an      =           jogedan               
jaran                 +          -an      =           jaranan
Teles                +          -an      =           lemesan               
pacul                +          -an      =           paculan

Ananging tembung lingga kang wekasane awujud vokal lan dipanambangi –an, panulise luluh.
Tuladha:
Guyu                +          -an       =          guyuan              -- guyon
Tuku                +          -an       =          tukuan              -- tukon
Saji                  +          -an       =          sajian                -- sajen
Gawa               +          -an       =          gawaan             -- gawan
Balian               +          -an       =          balian               -- balen

6. Panambang –na
Panambang –na yen sumambung ing tembung lingga kang awasana konsonan, panambang –na ora owah.
Tuladha:
Lungguh           +          -na      =          lungguhna       
Jupuk               +          -na      =          jupukna
Jiwit                 +          -na      =          jiwitna            
Ulung               +          -na      =          ulungna
Gendhong         +          -na       =          gendhongna

Ananging yen tembung lingga kang wekasane awujud vokal lan kawuwuhi panambang –na, panambang –na malih dadi –kna.
Tuladha:
Kandha            +          -na      =          kandhana          -- kandhakna
Sewa                +          -na      =          sewana             -- sewakna
Turu                 +          -na      =          turuna               -- turokna
Gedhe              +          -na      =          gedhena            -- gedhekna

7. Panambang –ana
Yen tembung lingga kang wekasane awujud vokal utawa wanda menga lan tembung iku kawuwuhi panambang –ana, panambang –ana malih dadi –nana.
Tuladha:
Kandha            +          -ana     =          kandhaana        -- kandhanana
Kanca              +          -ana     =          kancanana        -- kancanana
Tali                   +          -ana     =          taliana               -- talenana
Isi                     +          -ana     =          isiana                -- isenana
Tuku                +          -ana   =          tukuana            -- tukunana

Ananging yen tembung lingga kasebut pungkasane awujud konsonan utawa wanda sigeg lan tembung iku kawuwuhi panambang –ana, panambang –ana ora owah.
Tuladha:
Raup                +          -ana     =          raupana
Adus                +          -ana     =          adusana
Wisuh               +          -ana     =          wisuhana
Tinggal             +          -ana     =          tinggalana
Tulung              +          -ana     =          tulungana

8. Panambang –ane
Panambang –ane bisa sumambung ing tembung lingga kang wekasane awujud vokal utawa konsonan. Tembung lingga awasana vokal yen kawuwuhi panambang –ane, panambang –ane malih dadi –nane.
Tuladha:
Tamba              +          -ane     =          tambaane          -- tambanana
Sapu                +          -ane     =          sapuane            -- saponana
Kendho            +          -ane     =          kendhoane        -- kendhonane
Isi                     +          -ane     =          isiane                -- isenane
Gawa               +          -ane     =          gawaane           -- gawanane

Ananging yen ana tembung lingga kang wekasane konsonan diwuwuhi panambang –ane, panambang –ane ora ana owah-owahan.
Tuladha:
Gebug              +          -ane     =          gebugane
Keplak             +          -ane     =          keplakane
Tulis                 +          -ane     =          tulisane
Thukul              +          -ane     =          thukulane
Tutup               +          -ane     =          tutupane

9. Panambang –ake (-aken)
 Panambang –ake ing basa karma malih dadi –aken. Tembung lingga kang awujud vokal lan dipanambangi –ake bakal malih dadi –kake.
Tuladha:
Kendho            +          -ake     =          kendhoake       -- kendhokake
Gawa               +          -ake     =          gawaake           -- gawakake
Turu                 +          -ake     =          turuake             -- turokake
Bali                  +          -ake     =          baliake             -- balekake
Sapu                +          -ake     =          sapuake            -- sapokake

Ananging tembung lingga kang wekasane awujud konsonan lan dipanambangi –ake, panulise ajeg ora ngalami owah-owahan apa-apa.
Tuladha:
Utang               +          -ake     =          utangake
Keplak             +          -ake     =          keplakake
Tulis                 +          -ake     =          tulisake
Cemplung         +          -ake     =          cemplungake
Iris                   +          -ake     =          irisake     

 Menika kawruh sapala bab seselan, mugi saged nambah sesrepan kita, mbok bilih wonten kekirangan kula suwun pamrayoginipun, suwun..

Kamis, 05 September 2013

PARAMASASTRA

SESELAN


Seselan (infiks) iku wuwuhan kang manggone ing satengahe tembung. Cacahe ana papat, yaiku –um-, -in-, -er-, lan –el-.

Seselan –um-
Tembung lingga kang kawiwitan aksara p menawa oleh seselan -um-, aksara p malih dadi k. Dene tembung lingga apurwa konsonan b kang oleh seselan –um-, aksara b mau dadi g.
Tuladha :
                        pinter          +          -um-              =     puminter            --  kuminter
                        panggang     +          -um-              =     pumanggang       --  kumanggang
                        bagus          +          -um-              =     bumagus            --  gumagus

Gunane : ngasilake tembung kriya tanduk tanpa lesan  lan tembung kahanan.
Tuladha :
                        laku             +          -um-              =     lumaku
                        teka            +          -um-              =     tumeka
                        gagah          +          -um-              =     gumagah
                        bagus          +          -um-              =     gumagus

Seselan –in-
Tembung kang oleh seselan –in- tegese padha karo yen oleh ater-ater di-, lan kalebu tembung kriya tanggap.
Yen tembung lingga kang oleh seselan –in- , seselan –in- ora ngalami owah-owahan.
Tuladha :
                        cangking      +          -in-                =     cinangking
                        jawat           +          -in-                =     jinawat
                        sawang        +          -in-                =     sinawang
                        kanthi          +          -in-                =     kinanthi


Seselan –er- lan –el-
Seselan –er- sok malih dadi –r-, dene seselan –el- kadhangkala malih dadi –l-.
Gunane kanggo ngasilake tembung kahanan.
Tuladha :
                        kelip            +          -er-               =     kerelip               --  krelip
                        titi               +          -el-                =     teliti                   --  tliti
                        cekot          +          -er-               =     cerekot              -- crekot
                        jerit             +          -el-                =     jelerit                 --  jlerit

 Menika kawruh sapala bab seselan, mugi saged nambah sesrepan kita, mbok bilih wonten kekirangan kula suwun pamrayoginipun, suwun..