kawruh jawa


blog mênikå tuwuh saking kêrsaning para sêdhèrèk saking facebook boso jowo kagêm nguri-uri budåyå jåwå, supados mboten ical katrajang jaman.

Selasa, 16 Juni 2015

Tahun Jawa

Wong Jawa kuwi nduweni siklus 8 tahunan kang diarani windu. Sa-windu ana 8 tahun. Saben tahun nduweni aran utawa jenenge dhewe-dhewe ya iku Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu lan Jimakir. Lan saben tahun kuwi netepi wilangan dina kang ajeg.  Sak liyane kuwi saben – saben tahun netepi dinane dhewe-dhewe.  Mula kuwi wong awam asring nyebut “mapag tanggal” yen lagi tanggal 1 Suro. Saben – saben tahun nduweni dina lan pasaran kang ajeg ana ing tanggal 1 Suro-ne. Tuladha : saben  tanggal 1 Suro ana ing  tahun Alip, mesthi tiba ana ing dina Rebo Wage. Mula kuwi tahun Alip sok sinebut uga tahun Rebo Wage. Ngisor iki urutane tahun lan dina-pasaran ing tanggal 1 Suro-ne.


Arane Tahun
Dina kang netepi tanggal
Alip
Rebo Wage
Ehe
Minggu Pon
Jimawal
Jumuwah Pon
Je
Selasa Pahing
Dal
Sabtu Legi
Be
Kamis Legi
Wawu
Senin Kliwon
Jimakir
Jumuwah Wage

 Marga tahun Alip kuwi sinebut uga tahun Rebo Wage, mula petung tahun Jawa sok diarani petung tahun Aboge kang minangka tembung garba saka Alip Rebo Wage, kang minangka uga tahun pisanan ana ing petungan sa-windu.
Iki mau kawruh sapala, yen ana kurang lan klerune mangga dak aturi paring panyaruwe.

Jumat, 06 September 2013

PARAMASASTRA

PANAMBANG

Panambang utawa akhiran yaiku imbuhan sing dumunung ing buri tembung. Panulise kudu sumambung rapet karo tembung kang ana ing sisih kiwane (serangkai) lan ora kena kapisah. Panambang ing basa Jawa kayata –i, -a, -e, -en, -an, -na, -ana, -ane, lan –ake.

1. Panambang –i
Panambang –i kang sumambung ing tembung lingga kang pungkasane vokal bakal malih dadi –ni.
Tuladha:
Lara                 +          -i          =          larai                  -- larani
Tamba              +          -i          =          tambai              -- tambani
Pati                  +          -i          =          patii                  -- pateni
Bali                  +          -i          =          balii                  -- baleni
Tuku                +          -i          =          tukui                 -- tukoni

Ananging yen sing kagandheng kuwi tembung lingga kang wasanane awujud konsonan, panambang –i ajeg utawa ora ana owah-owahan apa-apa.
Tuladha:
Antem              +          -i          =          antemi
Gebug              +          -i          =          gebugi
Jotos                +          -i          =          jotosi
Jiwit                 +          -i          =          jiwiti
Tutup               +          -i          =          tutupi

2. Panambang –a
Panambang –a bisa sumambung ing tembung kang wasanane vokal utawa konsonan. Tembung kang diwuwuhi panambang –a, ing panulisan ora ana owah-owahan.
Tuladha:
Gelem              +          -a        =          gelema
Takon              +          -a        =          takona
Arep                +          -a        =          arepa 
Pikul                 +          -a         =          pikula

Ananging Manawa panambang –a sumambung ing tembung kang wekasane awujud vocal , panambang –a malih dadi ya utawa wa. Sanadyan mangkono, swara y lan w kang muncul ing tembung mau ora perlu katulis.
Tuladha:
Tangi                +          -a        =          tangia
Bali                  +          -a        =          balia
Biru                  +          -a        =          birua
Ngaso              +          -a         =          ngasoa
Rene                +          -a         =          renea

3. Panambang –e (ipun)
Tembung lingga kang pungkasane awujud vokal lan dipanambangi –e, panambang –e bakal malih dadi –ne.
Tuladha:

Dara                 +          -e         =          darae                -- darane
Pari                  +          -e         =          parie                 -- parine
Tahu                 +          -e         =          tahue                -- tahune
Sate                 +          -e         =          satee                -- sateen
Kebo               +          -e         =          keboe               -- kebone

Ananging tembung lingga kang wekasane awujud konsonan lan dipanambangi –e, panulise ajeg ora ngalami owah-owahan apa-apa.
Tuladha:
Ajur                 +          -e         =          ajure
Pacul                +          -e         =          pacule
Wajik               +          -e         =          wajike
Ilang                 +          -e         =          ilange
Siwur               +          -e         =          siwure


4. Panambang –en
Panambang –en bisa sumambung ing tembung lingga kang wekasane vokal utawa konsonan., nanging arang gunakake ing tembung lingga kang wekasane vokal
Tuladha:
Suduk              +          -en       =          suduken                
Tutup               +          -en       =          tutupen
Cuwil               +          -en       =          cuwilen                
 Jawil                +          -en       =          jawilen

Gawa               +          -en       =          gawaen (nen)
Tuku                +          -en       =          tukuen (nen)

5.Panambang –an
Tembung lingga kang wekasane awujud konsonan lan dipanambangi –an, panulise ajeg ora ngalami owah-owahan apa-apa.
Tuladha:
Joged               +          -an      =           jogedan               
jaran                 +          -an      =           jaranan
Teles                +          -an      =           lemesan               
pacul                +          -an      =           paculan

Ananging tembung lingga kang wekasane awujud vokal lan dipanambangi –an, panulise luluh.
Tuladha:
Guyu                +          -an       =          guyuan              -- guyon
Tuku                +          -an       =          tukuan              -- tukon
Saji                  +          -an       =          sajian                -- sajen
Gawa               +          -an       =          gawaan             -- gawan
Balian               +          -an       =          balian               -- balen

6. Panambang –na
Panambang –na yen sumambung ing tembung lingga kang awasana konsonan, panambang –na ora owah.
Tuladha:
Lungguh           +          -na      =          lungguhna       
Jupuk               +          -na      =          jupukna
Jiwit                 +          -na      =          jiwitna            
Ulung               +          -na      =          ulungna
Gendhong         +          -na       =          gendhongna

Ananging yen tembung lingga kang wekasane awujud vokal lan kawuwuhi panambang –na, panambang –na malih dadi –kna.
Tuladha:
Kandha            +          -na      =          kandhana          -- kandhakna
Sewa                +          -na      =          sewana             -- sewakna
Turu                 +          -na      =          turuna               -- turokna
Gedhe              +          -na      =          gedhena            -- gedhekna

7. Panambang –ana
Yen tembung lingga kang wekasane awujud vokal utawa wanda menga lan tembung iku kawuwuhi panambang –ana, panambang –ana malih dadi –nana.
Tuladha:
Kandha            +          -ana     =          kandhaana        -- kandhanana
Kanca              +          -ana     =          kancanana        -- kancanana
Tali                   +          -ana     =          taliana               -- talenana
Isi                     +          -ana     =          isiana                -- isenana
Tuku                +          -ana   =          tukuana            -- tukunana

Ananging yen tembung lingga kasebut pungkasane awujud konsonan utawa wanda sigeg lan tembung iku kawuwuhi panambang –ana, panambang –ana ora owah.
Tuladha:
Raup                +          -ana     =          raupana
Adus                +          -ana     =          adusana
Wisuh               +          -ana     =          wisuhana
Tinggal             +          -ana     =          tinggalana
Tulung              +          -ana     =          tulungana

8. Panambang –ane
Panambang –ane bisa sumambung ing tembung lingga kang wekasane awujud vokal utawa konsonan. Tembung lingga awasana vokal yen kawuwuhi panambang –ane, panambang –ane malih dadi –nane.
Tuladha:
Tamba              +          -ane     =          tambaane          -- tambanana
Sapu                +          -ane     =          sapuane            -- saponana
Kendho            +          -ane     =          kendhoane        -- kendhonane
Isi                     +          -ane     =          isiane                -- isenane
Gawa               +          -ane     =          gawaane           -- gawanane

Ananging yen ana tembung lingga kang wekasane konsonan diwuwuhi panambang –ane, panambang –ane ora ana owah-owahan.
Tuladha:
Gebug              +          -ane     =          gebugane
Keplak             +          -ane     =          keplakane
Tulis                 +          -ane     =          tulisane
Thukul              +          -ane     =          thukulane
Tutup               +          -ane     =          tutupane

9. Panambang –ake (-aken)
 Panambang –ake ing basa karma malih dadi –aken. Tembung lingga kang awujud vokal lan dipanambangi –ake bakal malih dadi –kake.
Tuladha:
Kendho            +          -ake     =          kendhoake       -- kendhokake
Gawa               +          -ake     =          gawaake           -- gawakake
Turu                 +          -ake     =          turuake             -- turokake
Bali                  +          -ake     =          baliake             -- balekake
Sapu                +          -ake     =          sapuake            -- sapokake

Ananging tembung lingga kang wekasane awujud konsonan lan dipanambangi –ake, panulise ajeg ora ngalami owah-owahan apa-apa.
Tuladha:
Utang               +          -ake     =          utangake
Keplak             +          -ake     =          keplakake
Tulis                 +          -ake     =          tulisake
Cemplung         +          -ake     =          cemplungake
Iris                   +          -ake     =          irisake     

 Menika kawruh sapala bab seselan, mugi saged nambah sesrepan kita, mbok bilih wonten kekirangan kula suwun pamrayoginipun, suwun..

Kamis, 05 September 2013

PARAMASASTRA

SESELAN


Seselan (infiks) iku wuwuhan kang manggone ing satengahe tembung. Cacahe ana papat, yaiku –um-, -in-, -er-, lan –el-.

Seselan –um-
Tembung lingga kang kawiwitan aksara p menawa oleh seselan -um-, aksara p malih dadi k. Dene tembung lingga apurwa konsonan b kang oleh seselan –um-, aksara b mau dadi g.
Tuladha :
                        pinter          +          -um-              =     puminter            --  kuminter
                        panggang     +          -um-              =     pumanggang       --  kumanggang
                        bagus          +          -um-              =     bumagus            --  gumagus

Gunane : ngasilake tembung kriya tanduk tanpa lesan  lan tembung kahanan.
Tuladha :
                        laku             +          -um-              =     lumaku
                        teka            +          -um-              =     tumeka
                        gagah          +          -um-              =     gumagah
                        bagus          +          -um-              =     gumagus

Seselan –in-
Tembung kang oleh seselan –in- tegese padha karo yen oleh ater-ater di-, lan kalebu tembung kriya tanggap.
Yen tembung lingga kang oleh seselan –in- , seselan –in- ora ngalami owah-owahan.
Tuladha :
                        cangking      +          -in-                =     cinangking
                        jawat           +          -in-                =     jinawat
                        sawang        +          -in-                =     sinawang
                        kanthi          +          -in-                =     kinanthi


Seselan –er- lan –el-
Seselan –er- sok malih dadi –r-, dene seselan –el- kadhangkala malih dadi –l-.
Gunane kanggo ngasilake tembung kahanan.
Tuladha :
                        kelip            +          -er-               =     kerelip               --  krelip
                        titi               +          -el-                =     teliti                   --  tliti
                        cekot          +          -er-               =     cerekot              -- crekot
                        jerit             +          -el-                =     jelerit                 --  jlerit

 Menika kawruh sapala bab seselan, mugi saged nambah sesrepan kita, mbok bilih wonten kekirangan kula suwun pamrayoginipun, suwun..

Rabu, 04 September 2013

PARAMASASTRA

ATER-ATER

Ater-ater  iku wuwuhan kang manggone ing sangarepe tembung lingga.
Wujude ater-ater : Anuswara, Tripurusa,  a-, ma-, ka-, ke-, sa-, pa-, pi-, pra-, pri-, tar- kuma-, kami-, kapi-

ANUSWARA
Ater-ater Anuswara utawa A- wujude ana papat; m-, n-, ny-, ng- (alomorf)
Panganggone
a. tembung lingga kang apurwa : p, w, t, th, c, k, s, konsonan mau bakal luluh.
            m-        +          parut                =          marut
            m-        +          waca                =          maca
            n-         +          tembang           =          nembang
            n-         +          thiwul               =          niwul
            ny-       +          coba                 =          nyoba
            ny-       +          sawang             =          nyawang
            ng-       +          kalong              =          ngalong
           
b. ing ragam susastra sok dadi am-, an-, any-, lan ang-
            m-        +          purba               =          (h)amurba
n-         +          deleng              =          andeleng
ny-       +          sapih                =          anyapih
ng-       +          gawe                =          anggawe
           
c. ing tembung lingga sawanda wujude dadi nge-
            A-        +          cet                    =          ngecet
            A-        +          kum                  =          ngekum
            A-        +          rem                  =          ngerem

d. tembung lingga kang kawiwitan aksara s lan c, ana kang nggunakake n- ora ny-
            A-        +          cacad               =          nacad
            A-        +          sembah             =          nembah
            A-        +          susul                 =          nusul

Gunane
-ngowahi tembung lingga dadi tembung kriya tanduk
            m-        +          pasang              =          masang
            n-         +          tandur               =          nandur
            ny-       +          jupuk                =          njupuk
            ng-       +          umbah              =          ngumbah
-ngowahi tembung lingga dadi tembung kahanan
            m-        +          banyu               =          mbanyu
            ng-       +          kebo                =          ngebo


TRIPURUSA
wujude : dak- kanggo utamapurusa, kok- kanggo madyama purusa, di- kanggo pratama purusa ; ing tembang (susastra) dadi den-

gunane : ngowahi tembung lingga dadi tembung kriya tanggap

dakombe                      dakombeni                   dakombekake             
kokjupuk                      kokjupuki                     kokjupukake   
direbut                          dirasani             dienggokake                
densebut                       denarani                       dentindakakeATER-ATER  a-        
wujude ana telu : a-, mar-, mer-
panganggone :
a-         +          basa                 =          abasa              
a-         +          klambi              =          aklambi
a-         +          gawe                =          agawe
ma-      +          guru                  =          maguru                        
mer-     +          tapa                  =          mertapa
mer-     +          tobat                =          mertobat                      
mer-     +          tamba               =          mertamba

gunane : ngasilake tembung kriya tanduk tanpa lesan (aktif intransitif)


ATER-ATER maA- UTAWA maN-
man-    +          tunggal              =          manunggal                   
mang-   +          lor                    =          mangalor                     
man-    +          tungkul              =          manungkul

gunane : ngasilake tembung kriya tanduk tanpa lesan


ATER-ATER   ka-
Gunane : ngasilake tembung kriya tanggap, lan  tembung aran
ka-       +          tampa                           =          katampa                      
ka-       +          tempuh                         =          katempuh                    
ka-       +          bupati   + -an                =          kabupaten
ka-       +          pareng                          =          kapareng                   
ka-       +          pundhut                        =          kapundhut             
ka-       +          undhuh                         =          kaundhuh            
           

ATER-ATER    ke-
Gunane : kriya tanggap, tembung kahanan
ke-       +          cemplung          =          kecemplung                 
ke-       +          gawa                =          kegawa                                   
ke-       +          tinggal  + -an    =          ketinggalan                 

ke-       +          obong               =          kobong
ke-       +          ambung             =          kambung                
ke-       +          undur   + -an    =          kunduran                    

tegese : nandhang pakaryan kang ora disengaja, lan nandhang kahanan

 
ATER-ATER  Sa-
Bisa dadi sa-, se-
Gunane : ngasilake tembung wilangan
sa-       +          dina                  =          sadina              
sa-       +          gelas                 =          sagelas                        
sa-       +          yuta                  =          sayuta              
sa-       +          omah                =          saomah            
sak-     +          kos    + -an      =          sakosan


ATER-ATER    pa-, pi-, pra-, pri-
Ngasilake tembung aran
Ater-ater pa- bisa dadi paA- utawa paN-
pa-       +          warta                =          pawarta                       
pa-       +          etung                =          petung             
paN-    +          panggih             =          pamanggih                   
paN-    +          suwun               =          panyuwun

ATER-ATER    pi-
pi-        +          wulang              =          piwulang          
pi-        +          tutur                 =          pitutur              
pi-        +          guna                 =          piguna                         
pi-        +          andel                =          piandel

ATER-ATER    pra-
pra-      +          jurit                  =          prajurit            
pra-      +          tingkah             =          pratingkah       
pra-      +          sangka              =          prasangka                    
pra-      +          lambang            =          pralambang


ATER-ATER   pri-
pri-       +          bumi                 =          pribumi            
pri-       +          angga               =          priangga          
pri-       +          kanca               =          prikanca


ATER-ATER  tar-
gunane : tembung katrangan, tembung kriya
tar-       +          tamtu                =          tartamtu           
tar-       +          buka                 =          tarbuka            
tar-       +          kadhang           =          tarkadhang                  
tar-       +          waca                =          tarwaca

ATER-ATER kuma-, kami-, kapi-
gunane : ngasilake tembung kahanan
kuma-  +          ayu                   =          kumayu                       
kuma-  +          wani                 =          kumawani        
kami-   +          gila     + -an      =          kamigilan                     
kami-   +          seseg   + -en     =          kamisesegen
kapi-    +          adreng              =          kapiadreng      
            kapi-    +          lare                   =          kapilare                        


Menika kawruh sapala bab ater-ater, mugi saged nambah sesrepan kita, mbok bilih wonten kekirangan kula suwun pamrayoginipun, suwun....